Close

Etyka w biznesie kluczem do sukcesu

Pewnie każdy z nas spotkał się z pojęciem etyki. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że powinna być ona podstawą działania każdej firmy. Jej zastosowanie może usprawnić funkcjonowanie każdej organizacji oraz poprawić jej wiarygodność w oczach innych dzięki uczciwości i przestrzeganiu reguł moralnych.

Co to znaczy postępowanie etyczne?

Pracodawca przede wszystkim musi uwzględniać wartości etyczne w codziennych działaniach. Przestrzeganie prawa, szacunek do pracowników, lojalność i sprawiedliwość to tylko niektóre z wartości, którymi powinien się kierować. Ważne jest, aby równie dobrze traktować klientów i postępować względem nich uczciwie.

Chociaż pogodzenie biznesu z etyką może wydawać się trudne, odpowiedzialny przedsiębiorca na pewno taką umiejętność posiada. Wystarczy, że uświadomi sobie, jak ważna jest rzetelność, traktowanie innych sprawiedliwie oraz poszanowanie godności i poglądów innych ludzi. Etyczne zachowanie przedsiębiorcy to także zachowanie tajemnicy służbowej i dbanie o odpowiednią atmosferę w pracy, a także przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

Jeśli chcemy, aby nasza firma kojarzyła się z profesjonalizmem, musimy działać uczciwie. Dzięki temu relacje z otoczeniem zewnętrznym (klientami, dostawcami, innymi firmami) będą się dobrze układać. Kluczową kwestią jest fakt, że działania, jakie podejmuje pracodawca, muszą być zgodne z obowiązującym prawem oraz z przyjętymi regułami postępowania i normami społecznymi. Właśnie takie podejście powinno być podstawą działania każdej firmy czy organizacji.

Cenionym pracodawcą jest osoba, która postępuje zgodnie z zasadami etyki, rozumie potrzeby oraz problemy pracowników. Jeśli pojawią się konflikty, pomaga je rozwiązać. Podwładni muszą zatem wiedzieć, że mogą się zwrócić do swojego przełożonego i on zrobi wszystko, aby im pomóc. Idealny szef to taki, który wręcz zachęca pracowników do wyrażania swoich opinii po to, by móc usprawnić funkcjonowanie firmy. Dodatkowo jest on odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania firmy oraz stosuje zasady uczciwej konkurencji. Warto także wspomnieć, że etyka usprawnia zarządzanie. Osoba kierująca się zasadami etycznymi potrafi przyznać się do popełnionego błędu, walczyć z nieuczciwością i z dnia na dzień doskonalić swoje postępowanie. Ważne jest także dotrzymywanie słowa i obietnic, nie tylko w biznesie, ale także na co dzień.

Jakie możemy wyróżnić działania nieetyczne?

Przykładem działań nieetycznych w organizacjach czy przedsiębiorstwach może być niedotrzymanie złożonych zobowiązań, nadmierne zawyżanie cen czy celowe oszukiwanie pracowników. Co gorsze, istnieje także ryzyko, że nastąpi ukrywania realnych dochodów przed organami administracji państwowej. Nieprzestrzeganie praw i obowiązków jest najgorszym i najpoważniejszym przewinieniem. Postępowanie nieetyczne przełożonego to również dyskryminacja pracowników ze względu na pochodzenie czy płeć oraz stosowanie mobbingu.

Podsumowując powyższe rozważania, warto postępować zgodnie z wartościami etycznymi. Taką postawą powinien kierować się każdy człowiek, niezależnie od wykonywanego zawodu czy pełnionego stanowiska. Działania etyczne mogą przede wszystkim przyczynić się do sprawniejszego funkcjonowania firmy, a na tym szczególnie powinno zależeć każdemu przedsiębiorcy.

About the Author

Chorobliwie zakochany i doświadczony w rozwiązywaniu problemów programistycznych. Prywatnie gra dużo w piłkę nożną, oraz chodzi po górach.

Write Your Comment

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>